Wednesday, 1 May 2019

SOKONGAN KELUARGA TERHADAP PENJAGAAN PEMAKANAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PESAKIT DIABETES

ISI KANDUNGAN


PERKARA                                                                                           MUKA SURAT

ABSTRAK

PENGHARAAN

 1. BAB- I                                                                                                            1

 1.1  Pengenalan

      1.2  Kenyataan masalah

1.3  Objektif kajian

1.3.1   Objektif Am
1.3.2   Objektif Khusus

             1.4 Research Question / Hipotesis
             1.5 Conceptual Framework
             1.6 Definisi Kajian***********

            
 1. BAB 2- KAJIAN SEMULA                                                                                    

     
     
 1. BAB 3- METHODOLOGI KAJIAN                                                                                               

      3.1  Methodologi Kajian
      3.2  Reka Bentuk soalan
      3.3. Kaedah Persampelan
      3.4  Ethical Approval
      3.5   Kajian Rintis (Pilot Study)
      3.6  Kaedah pegumpulan data
      3. 7   Analisa Data *********
      3.8. Perlaksanaan Dan Prosedur
     3.9   Limitasi Kajian
             


 1. BAB 4- HASIL DAN KEPUTUSAN KAJIAN                             

           4.1 Bahagian A
                 
            4.2 Bahagian B.


 1. BAB 5 – PERBINCANGAN HASIL KAJIAN                                                                                         


 1. BAB 6 – RUMUSAN

6.1   Rumusan
6.2   Implikasi********
6.3   Cadangan


       

        RUJUKAN

        LAMPIRAN
   
        Proposol
        Gantt Chart
        Bubble Chart
        Surat Kebenaran
        Borang Kaji Selidik
       
        

                                                                                               
 

ABSTRAK

Diabetes Mellitus adalah ganguan metabolism dan merupakan salah satu penyakit koronik yang semakin meningkat di Malaysia. Diabetes yang dikawal boleh mengurang dan melambatkan kadar komplikasi, mengurangkan kadar mortaliti dan morbiditi. Diabetes yang tidak terkawal boleh menimbulkan komplikasi yang merbahaya , kecacatan kekal malah boleh membawa maut. Tujuan utama penjagaan diabetes adalah untuk menstabilkan penyakit yang dihidapi dan membantu pesakit mencapai tahap kesihatan yang optimum bagi menikmati kehidupan yang berkualiti. Di samping itu pesakit  melaksanakan pengurusan kendiri ( self managed care ), institusi keluarga berperanan penting dalam member sokongan kepada pesakit.
Kajian ini dibuat untuk  mengkaji sokongan keluarga terhadap penjagaan pemakanan serta hubungannya dengan pesakit diabetes serta hubungkait  dengan faktor sosiodemografik seperti umur, jantina, bangsa, tahap pendidikan, sikap dan gaya hidup serta pendedahan maklumat  dengan komplikasi diabetes. Kajian ini juga mencari faktor – faktor  peyumbang kepada sokongan keluarga dan hubungannya dengan penjagaan pemakanan. Di samping itu untuk mengenal pasti antara  barrier dalam penjagaan pemakanan. Populasi yang dipilih dalam kajian ini adalah pesakit – pesakit  diabetes di wad i1.Wad I 1 merupakan wad perubatan lelaki dan perempuan. Dan mempunyai jumlah katil sebanyak 38 buah. Kajian ini telah dijalankan bermula pada 1.11.2014 hingga 1.2.2015. Seramai 30 pesakit yang dipilih sebagai sampel. Sampel populasi diambil secara rawak . Kaedah kajian ialah dengan menggunakan borang soal – selidik ( questionnaire ) dan pesakit ditemuduga untuk mendapat maklumat yang tepat dan sahih.Bentuk kajian ini adalah kajian diskriptif kerana kefahaman dan tahap pengetahuan sukar diduga malahan sangat subjektif serta bersifat kualititatif. Data dan maklumat yang diperolehi akan diproses ,  dianalisa dan dirumus  dalam bentuk jadual dan graf menggunakan perisian Microsoft Excel. Hasil analisa kemudiannya  dibincangkan.Kepatuhan diet dalam  pegambilan  makan dipengaruhi antara lain faktor lingkungan dan sosial. Modifikasi faktor lingkungan dapat dibangunkan melalui sokongan  sosial dari keluarga. Kajian ini bertujuan untuk menkaji hubungan antara  sokongan keluarga   dengan displin diet pesakit. Kajian ini juga mendapati tanpa sokongan keluarga juga pesakitt dapat mendisplinkan  mereka namun mereka bersetuju penglibatan keluarga juga penting untuk melancarkan terapi diet mereka seharian. Perkara ini termasukkan dalam penyediaan makanan. Justeri pentingnya setipa kali ceramah kesihatan keluarga perlu sama-sama menghadiri sesi tersebut.
Hasil kajian ini mendapati sokongan keluarga mampu menghindari pesakit dari godaan dalam pelbagai bentuk. Sebenarnya ia memerlukan pegorbanan dari keluarga pesakit supaya pesakit rasa tidak di pinggilkan dalam bab pemilihan menu yang sihat. Setiap hari keluarga pesakit perlu lah sama-sama membiasakan diri dengan menu yang sihat . Walaupun sukar ia mempunyai banyak manfaat untuk kesihatan. Namun kesedaran sendiri turut mempengaruhi  kepatuhan terhadap pengambilan diet yang sihat Di samping itu  penjagaan pemakanan  pesakit dipengararuhi oleh umur, jantina dan tahap pendidikan. Manakala lebih tinggi tahap pendidikan maka lebih berilmu pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bilangan pesakit yang mendapat sokongan keluarga dari segi terapi diet baik iaitu 80%,
Pesakit yang menandakan  jawapan  tidak terhadap pegambilan makanan yang tinggi gula, lemak dan karbohidrat juga menunjukkan peratus yang baik iaitu 75%.
     Kesimpulannya . Terdapat hubungan antara sokongan keluarga dan waktu makan.
     Terdapat hubungan antara keluarga pesakit yang mempunyai ilmu berkaitan     
    pemakanan sihat. Keluarga mampu membentuk displin pesakit dalam mengawal
     pegambilan diet yang sihat.


    PENGHARGAAN

Assalamualaikuam pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada individu-individu di bawah iaitu :

1.    Tuan  Haji Amir , Pengarah Kolej Pembantu Perubatan Alor Setar, Kedah.
2.    Toh Peik Kiam Ketua Peyelaras Pengkhususan Pengurusan Diabetes.
3.     Cheah Yew Leong Peyelaras Research
4.    Dr Zalwani Bt Zainuddin Pakar Perubatan , Wad I 1 Hospital Sultanag Bahiyah.Alor Setar
5.    Dr Chian Hui Yeoh Pegawai Perubatan yang menjaga Wad I 1, Hospital Sultanah Bahiyah

Ini adalah kerana dengan kerjasama dan sokongan daripada individu-individu di atas kajian ini dapat dilakukan dengan sempurna dan tepat pada masanya. Tidak lupa juga penghargaan ini di berikan kepada semua kakitangan Wad I 1, Hospital Sultanah Bahiyah.

PENGENALAN
Diabetes adalah  ganguan metabolism  dan merupakan salah satu penyakit kronik yang semakin meningkat di Malaysia dan merupakan masalah yang besar di kebanyakan negara-negara di dunia. Diabetes dikenali juga sebagai masalah kecacatan baka, faktor gaya hidup kini menjadi punca utama penyakit itu (Dr Rokiah, 2011).  Terdapat dua jenis diabetes. Jenis 1, bergantung kepada insulin biasanya pancreas tidak dapat hasilkan insulin. Manakala jenis 2, tidak bergantung kepada insulin. Diabetes Jenis 2 di sebabkan kekurangan insulin atau rintangan insulin itu sendiri. Adherence to treatment for type 1 and 2 diabetes mellitus includes tasks such as medication-taking, daily insulin injections, self-monitoring of glucose levels (daily or several times per day), complex dietary restrictions, frequent eye examinations, and daily exercise routines. (Tricia A Miller and M Robin DiMatteo,2013). Antara punca utama diabetes tidak terkawal adalah tiada pengawalan terhadap diet seharian. Contoh diet yang sihat adalah haruslah memberi tumpuan kepada sayur-sayuran bukan berkanji, buah-buahan, tenusu rendah lemak, bijirin penuh, protin tanpa lemak adalah pilihan yang baik untuk di jadikan menu seisi keluarga.  Maka kita dapat lihat ramai pesakit diabetes yang sudah memulakan rawatan insulin mahupun oral antidiabetic tapi perlu dimasukkan ke wad kerana bacaan glukos yang tidak terkawal dalam darah. Sebab itu ramai pesakit diabetes biasanya diberikan kaunseling mengenai penjagaan makanan oleh pegawai pemakanan atau pun diabetic educator terutamanaya di hospital-hospital kerajaan.  Institusi keluarga  berperanan penting dalam sokongan keluarga untuk meningkatkan kualiti hidup pada pesakit diabetes. Kualiti hidup mempengaruhi kesihatan fizikal, status mental, tingkat kebergantungan, hubungan sosial dan hubungan pesakit dengan sekitarnya (Isa & Baiyewu, 2006 dalam Aini Yusra 2010). They need somebody to talk to, and this may solve or  minimize  the  problems.  To  help  them  in  daily activities,  especially  for  the  elderly  men,  their wives  help  them  in  preparing  and  cooking  food, doing the housekeeping and taking care when they are  sick. (Rahmah Mohd Amin* and Noraishah Jaafar, 2011).
Sokongan keluarga di sini bermaksud penglibatan keluarga dari segi material, kewangan, masa, dan tenaga dan emosional. Misalnya dalam melakukan aktiviti harian. Dukungan keluarga memiliki hubungan terhadap kepatuhan diet pesakit (Eko Haryono, 2009 dalam . Pratiwi Yusuf B. , Endang Nur W, 2013). Hal ini kerana penghidap diabetes, masih boleh menjalani kehidupan normal dan aktif.  Melakuan senaman fizikal seperti bersenam. Senaman dapat mengurangkan kandungan gula dalam darah dan membantu insulin bekerja dengan lebih berkesan. Senaman juga dapat membantu anda mengurangkan berat badan.Di samping itu juga keluarga di anjurkan untuk mencatat waktu. Hal ini kerana pesakit diabetes perlu makan dan mengambil ubat secara teratur. Program penjagaan pemakanan di rumah akan lebih berhasil dengan melibatkan keluarga. Kerana apabila pesakit diabetes di rumah ahli keluarga akan menjadi induvidu yang dapat membantu untuk memantau pemakanan pesakit. Namun komunikasi yang baik harus di suburkan agar pesakit selesa dengan pemantauan program diet yang di jalankan di rumah. Misalnya memberikan hadiah, agar pesakit lebih bermotivasi. Lebih lama seseorang menghidap diabetes lebih banyak komplikasi kalau ia tidak dikawal (Dato Dr Khoo Kah Lin, 2011). Kawalan diabetes yang baik adalah anda boleh mengawal tahap gula dalam darah menghampiri tahap normal. Ini boleh dicapai dengan mengawal pengambilan makanan seimbang kerana pengambilan makanan berlebihan akan meninggikan tahap gula dalam darah. Pengidap diabetes Jenis 2 mugkin hanya memerlukan pengambilan ubat secara oral untuk mengurang paras glukosa dalam darah dan sesetengah  mungkin memerlukan suntikan insulin. Penyakit ini boleh menyebabkan hilang upaya, meningkatkan kebergantungan dan kematian pra-matang. (Laporan Kesejahteraan Rakyat Malaysia 2013).Pelbagai usaha sedang giat dijalankan untuk memastikan wabak yang kian menular ini, namun segala usaha tidak akan berjaya tanpa sokongan semua pihak. Apa yang lebih penting setiap dari kita perlu mengubah persepsi dan sikap masing-masing. Kerana sikap akan mempengaruhi kejayaan kempen-kempen yang dijalankan.


1.2 KENYATAAN MASALAH

Diabetes Mellitus merupakan penyakit gangguan sistemik yang kronik. Insiden penyakit ini kian meningkat dari tahun ke tahun. Menurut WHO ( World Health Organisation ) peningkatan dijangka mencapai 300 juta menjelang 2025 dimana 56 juta daripadanya melibatkan penduduk kawasan Asia Pasifik.
Menurut kajian NHMS ( National Health and Morbidity Survey ) pada tahun 1996,  8.3 % penduduk Malaysia adalah pengidap diabetes berbanding 2.6 % pada tahun 1980. Menjelang tahun 2020 dianggarkan 70 % sebab – sebab kematian adalah daripada komplikasi diabetes.

Pengambilan makanan yang tidak sihat mengakibatkan pengambilan tenaga yang berlebihan. Pengambilan tenaga harian yang berlebihan dalam jangkamasa yang panjang boleh meningkatkan berat badan dan menyebabkan obesiti. Keadaan ini akan menjadi lebih serius sekiranya diet harian adalah tinggi lemak dan kurangnya aktiviti fizikal yang dilakukan. (myhealth.gov.my,2010). Hal ini kerana penjagaan diet yang baik sangat penting kepada penghidap diabetes.

Dalam pengurusan pesakit diabetes sendiri pengurusan diet yang baik merupakan langkah pertama sebelum pemberian ubat-ubatan seperti oral dan suntukan insulin. Penjagaan pemakanan yang baik di harapkan dapat mengawal tahap glukos dalam darah pesakit dan kadar lemak dalam darah pada tahap normal.


Disiplin-disiplin diet dipengaruhi oleh  beberapa faktor antaranya pendidikan secara formal dan faktor lingkungan dan sosial. Modifikasi faktor lingkungan dapat dibentuk melalui penglibatan dari keluarga

Kita bukan sahaja ingin memberikan pengetahuan semaksimum mungkin atau ‘up-date’ mengenai diabetes dari segi kawalan, pencegahan dan rawatan tetapi juga mahu masyarakat am atau pesakit mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang tinggi mengenai diabetes dan bahaya komplikasinya. Justeru pembabitan keluarga dalam setipa kali temu janji memainkan peranan yang penting demi perkembangan informasi tentang  pemakanan yang sihat.

Di negara – negara barat seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom rata – rata masyarakat  disana mempunyai sikap yang positif mengenai kesihatan. Mereka mengambil berat mengenai status kesihatan mereka lebih lebih lagi jika mereka pengidap diabetes. Mereka cuba mendapat segala maklumat terkini mengenai  diabetes dimana maklumat boleh diperolehi dengan mudah dan cepat melalui ICT( Information and Communication Technology ).Mereka menjadi ahli Persatuan Diabetes di tempat masing – masing.

Segala program yang dirancang tidak mampu memberi impak yang berkesan sekiranya pesakit diabetes kurang pengetahuan atau mempunyai sikap sambil lewa mengenai bahaya yang timbul dari komplikasi diabetes. Tidak dinafikan  bukan semua mempunyai sikap sedemikian tetapi pengetahuan itu amat penting untuk menimbulkan kesedaran seterusnya merubah sikap dan gaya hidup mereka. Sesungguhnya kesedaran dan kefahaman itu tidak akan timbul tanpa ilmu pengetahuan. Agak memeranjatkan kerana pengidap diabetes bukan sahaja terdiri daripada golongan yang kurang pendidikan malahan golongan berpendidikan tinggi  kian ramai mengidap diabetes.

. Mereka beranggapan diabetes tidak sebahaya penyakit jantung koronori yang boleh membawa maut secara tiba – tiba tanpa menyedari bahawa diabetes adalah peyebab utama penyakit jantung koronari.

Justeru itu beberapa kajian perlu dilakukan untuk menilai sokongan keluarga terhadap penjagaan pemakanan hubungan dengan pesakit diabetes . Kesedaran yang timbul akan membantu mereka dalam merubah sikap mereka terhadap amalan atau gaya hidup kepada gaya hidup sihat serta betapa perlunya mereka patuh pada pelan rawatan .

Pengetahuan dan kesedaran ini juga memudahkan untuk melaksanakan pelbagai program yang melibatkan pesakit khususnya dalam memberi pendidikan kesihatan supaya mendapat sambutan yang menggalakkan. Kesedaran juga akan menimbulkan minat  pesakit untuk berkomunikasi dengan kaunselor. Kita bukan sahaja pemberi maklumat tetapi juga menjadi ko - ordinator kepada pesakit dalam membimbing mereka mengawal penyakit mereka.

Objektif Khusus

Mengkaji sokongan keluarga terhadap penjagaan pemakanan pesakit diabetes.
                                     
Objektif Khusus :1. Mengenalpasti faktor penyumbang kepada  sokongan keluarga terhadap penjagaan pemakanan.
                               2.  Mengenalpasti faktor pengetahuan  terhadap barrier penjagaan    

                                   pemakanan.

     Research Question / Hipotesis

Kebanyakkan pesakit  sukar mendisplinkan diri mereka dalam pegambilan diet. Mereka gemar mengamalkan diet yang tidak sihat. Dengan adanya sokongan dan penglibatan dari keluarga akan membantu mereka patuh dalam rawatan diet yang di berikan oleh anggota kesihatan di antara  faktor – faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam rawatan terapi diet ialah
intrapersonal,interpersonal, tahap pengetahuan dan sokongan keluarga.Conceptual Framework

Dalam menjayakan kajian ini dengan berkesan conceptual framework turut diaplikasikan bagi membantu dalam mencapai objektif kajian. Model ini diambil daripada The Role of Family/Friend Social Support in Diabetes Self-Management for Minorities with Type 2. Diabetes.2014 Science and Education Publishing

fig1.png

Kajian ini menyiasat bagaimana peglibatan  keluarga / rakan sokongan sosial ,dan  tingkah laku yang berkaitan dengan pengurusan diabetes.
Kajian ini juga menunjukkan bahawa sokongan keluarga terhadap  penghidap diabetes boleh memberi manfaat kepada penjagaan diri mereka.
KAJIAN SEMULA
Kajian ini untuk melihat hubungan yang signifikan antara sokongan keluarga dengan penjagaan pemakanan. Lifestyle modification are the cornerstone of management of diabetes mellitus and include the prescription of a healthy diet, regular exercise, the management of stress, and avoidance of tabacco. (Indian concil of Medical Research, 2005). Pengambilan gula yang berlebihan boleh mengakibatkan pengambilan tenaga yang berlebihan. Pengambilan tenaga harian yang berlebihan dalam jangkamasa yang panjang boleh meningkatkan berat badan dan menyebabkan obesiti. Keadaan ini akan menjadi lebih serius sekiranya diet harian adalah tinggi lemak dan kurangnya aktiviti fizikal yang dilakukan. (myhealth.gov.my,2010). Hal ini kerana penjagaan diet yang baik sangat penting kepada penghidap diabetes. Dalam pengurusan pesakit diabetes sendiri pengurusan diet yang baik merupakan langkah pertama sebelum pemberian ubat-ubatan seperti oral dan suntukan insulin. Penjagaan pemakanan yang baik di harapkan dapat mengawal tahap glukos dalam darah pesakit dan kadar lemak dalam darah pada tahap normal. Dalam masa yang sama mencapai berat badan yang unggul, mencegah pelbagai komplikasi akut dan kronik demi untuk meningkatkan kualiti hidup. (Peter E. Schwarz,2012) Landmark studies have shown that diabetes mellitus is preventable with lifestyle intervention, moderate changes in diet and physical activity produce a substantial and sustained reduction.
Disiplin-disiplin diet dipengaruhi oleh  beberapa faktor antaranya pendidikan secara formal dan faktor lingkungan dan sosial. Modifikasi faktor lingkungan dapat dibentuk melalui penglibatan dari keluarga. Sosial support from family provides patients with practical help and can buffer the stresses of living with illness. (Tricia A Miller and M Robin DiMatteo,2013). Sokongan dari keluarga dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi dalam menentukan keyakinan dan kesihatan individu terhadap program rawatan yang akan mereka terima. Hal ini  juga dapat  menghindari mereka dari godaan agar mereka lebih berdisplin terhadap program rawatan yang di jalankan. Without the patient’s full co-operation disciplining him/herself to follow through on all of these recommendations the caregiver will fail in controlling the patient’s diabetes. (Dr. Ray Schilling, 2013). Justeru setiap kali program rawatan yang di jalankan keluarga pesakit di galakkan terlibat sama untuk mendengar serta memahami seterusnya memparaktikkan nasihat-nasihat yang di sampaikan oleh Pegawai Pemakanan mahupun Diabetic Educator terutamana yang berkaitan penjagaan pemakanan. Interaksi professional kesihatan ini juga antara faktor yang mempengaruhi displin pesakit. Hari ini kita sendiri dapat lihat pelbagai kempen-kempen kesihatan yang di jalanlan oleh kerajaan. Salah satu sebabnya pendidikkan berterusan ini adalah untuk meningkatkan keperibadian dan proses perubahan tingkah laku. Health education should be given to patients and their family  members  to  increase  their  diabetes  knowledge  especially  on  useful advice and proper food preparation. It could motivate the elderly diabetics to control their glucose level. (Rahmah Mohd Amin* and Noraishah Jaafar, 2011)
Penglibatan keluarga adalah penting untuk memastikan  glukos dalam darah pesakit berada dalam tahap normal. Family and social support are important aspects of adherence to diabetes management. (Tricia A Miller and M Robin DiMatteo,2013).Hal ini kerana penglibatan keluarga secara tidak langsung dapat memotivasikan pesakit sepanjang tempoh rawatan ataupun penjagaan diet. Current research points to the importance of designing interventions to improve adherence that include practical help, emotional support, and cohesive networks in the context of diabetes care. (Tricia A Miller and M Robin DiMatteo,2013).Diabetes yang tidak di rawat akan menyebabkan perbagai komplikasi antaranya penyakit kardiovaskular, kegagalan buah pinggang, buta dan kerosakan saraf. Selain berusaha mendisplinkan diri sokongan daripada ahli keluarga memainkan peranan penting untuk memastikan tahap glukos dalam darah pesakit. Family members to help achieve glycaemic control by correct and conscientious self-management . This consists of home bloodglucose monitoring, appropriate insulin use, varying nutrition to daily needs andregular exercise (USER MANUAL Quality of Diabetes Care at MOH Healthcare Facilities, 2008)
                                                      
Diabetes kini telah menjadi satu wabak kerana melibatkan golongan muda.  Some 2.6 million adult Malaysians aged 18 and above are diabetics and this figure is projected to hit 4.5 million by 2020, according to the 2011 NHMS.( Audrey Edwards 2013). Manakala warga emas amat terdedah kepada fenomena yang menyebabkan diabetes mellitus. Penuaan menyebabkan sel beta di pankreas kurang berfungsi untuk mengeluarkan insulin dan insulin menjadi kurang peka kepada paras glukosa darah yang tinggi menyebabkan hiperglisemia. Ramai warga emas tidak menyedari bahawa mereka menghidapi diabetes mellitus sehinggalah bertahun-tahun lamanya. Ini adalah kerana tanda dan gejala Diabetes Mellitus di kalangan mereka tidak menyerupai tanda dan gejala biasa yang ditunjukkan oleh golongan lebih muda. Di samping itu, ia mudah disalah tafsir sebagai sebahagian daripada proses penuaan. Oleh itu, ia lambat dikesan dan disahkan. Warga emas juga mudah terdedah kepada komplikasi diabetes sama ada komplikasi akut atau kronik. Ini adalah kerana komplikasinya  boleh berlaku dalam masa yang singkat dan cepat. Komplikasi diabetes yang kronik seperti penyakit angin ahmar, penyakit jantung, darah tinggi, kegagalan buah pinggang, katarak, kebutaan, amputasi kaki dan lain-lain boleh menyebabkan pengurangan fungsi dan kebolehan berdikari.Oleh itu, adalah mustahak mengenal pasti tanda dan gejala diabetes mellitus di kalangan warga emas agar ia dapat disahkan dan rawatan dimulakan. Pengesanan awal dapat mengelakkan atau melambatkan komplikasi diabetes di samping mengekalkan kebolehan berdikari mereka dalam jangka masa yang panjang. Peningkatan umur akan menyebabkan kadar metabolisma menurun. Oleh itu kenaikan berat badan akan ketara walaupun tiada sebarang pertukaran dan penambahan di dalam tabiat pemakanan dalam aspek jumlah, jenis dan kekerapan. Peningkatan umur juga sering di kaitkan dengan pelbagai masalah sosial dan kesihatan seperti masalah pendengaran, penglihatan, keterbatasan fizikal dan mempunyai penyakit kronik yang lain seperti seperti penyakit jantung koronari, strok, demensia dan tekanan darah tinggi. Kaum wanita mempunyai peratus yang tinggi menghidap diabetes, kenyataan ini di sokong oleh (www.myhealth.gov.my, 2014) wanita mempunyai kadar metabolisma yang rendah berbanding kadar metabolism yang tinggi di kalangan kaum lelaki. Masalah obesiti ini akan menjadi meruncing apabila wanita mencapai menopause. Rawatan-rawatan yang telah dinyatakan hanya akan berjaya jika pesakit mengubah sikap dan menjalankan cara hidup sihat dengan mengawal pemakanan dan meningkatkan aktiviti fizikal. Pengawalan pemakanan boleh di bantu dengan kaunseling oleh pegawai dietetik. Amalan pemakanan yang sederhana dan sesuai dengan menambahkan kadar serat dan mengurangkan lemak serta karbohidrat boleh membantu mengurangkan berat badan. Obesity is a leading cause of type 2 diabetes. Excess fat makes the body resistant to insulin, the hormone that helps your body maintain a proper level of a sugar (glucose) in your blood.(http://bphealthcare.com).

Sokongan keluarga yang tidak berbelah bahagi kepada pesakit diabetes dapat di lihat dari pelbagai sudut antaranya penglibatan keluarga dalam menguruskan urusan pengankutan untuk menerima rawatan dan menghadiri taklimat berkaitan penyakit. Menurut pakar endokrin,( Dr Chan Siew Pheng, 2014), memiliki pengetahuan tidak semestinya akan membuatkan seseorang bangun menjayakan ilmu yang ada, justeru semua pihak harus terus berkongsi pandangan untuk menggalakkan perubahan sikap terutama dalam kalangan penghidap diabetes serta mereka yang berisiko tinggi. (American Diabetes Association,2014) However such health education should involve patients and their families to ensure better glucose control.  Involve other family members in the process of planning meals for the week, shopping, or even cooking. Even young children can help you pick fresh herbs from their stems. Getting family members involved allows them to have a say in the menu. It also presents you with an opportunity to teach them about the best food choices. Terdapat bukti saintifik yang kuat untuk menyokong bahawa makanan rendah GI(Glisemik Indeks) boleh memberi manfaat untuk pencegahan dan rawatan beberapa penyakit kronik. Makanan glisemik rendah dapat dikeluarkan pada badan dengan lebih perlahan jueteru dapat membekalkan tenaga dalam jangka masa yang panjang dan kurang cenderung untuk di simpan sebagai lemak kerana anda mempunyai lebih banyak masa untuk mengunakannya. Sekiranya seseorang mengidap diabetes mereka amat di galakkan memilih makanan yang mempunyai tahap glisemik yang lebih rendah. Other low GI foods include high-fibre foods such as dried beans, lentils, and legumes like kidney beans, non-starchy vegetables and some starchy vegetable, most fruits, whole grain breads, whole wheat bread, rye bread and all-bran cereal.(Meena Sreenivasan, 2013)


3  METHODOLOGI

3.1 Methodologi Kajian
Kajian ini di lakukan dikalangan pesakit diabetes di Klinik Kesihatan Bandar Alor Star bertujuan menyelidik sokongan keluarga terhadap penjagaan pemakanan serta hubungannya dengan pesakit diabetes. Sebelum kajian ini dilakukan saya telah mendapatkan keizinan daripada Ketua Jururawat yang menjaga wad perubatan itu.

3.2 Reka Bentuk Soalan
Soalan – soalan yang dikemukan terbahagi kepada 2  bahagian iaitu :

          I.    Bahagian A
           Bahagian ini mengandungi 10 soalan yang merangkumi data  
           sosiodemografik  pesakit seperti jantina, bangsa, umur, taraf pendidikan,
           pekerjaan dan pendapatan bulanan.
Data – data pesakit ini diambil untuk menilai faktor demografik seperti jantina, bangsa, umur, taraf pendidikan  terhadap tahap pengetahuan.

        II.    Bahagian B
 Bahagian ini juga merekodkan  tahap  pemahaman  pesakit terhadap pemakanan sihat . Masa pesakit mendapat diabetes dan juga komplikasi yang dihidapi oleh pesakit.

Tahap sokongan keluarga terhadap penjagaan pemakanan serta hubungannya dengan pesakit diabetes. Kawalan diabetes responden ditinjau samada penyakitnya  terkawal atau  tidak terkawal. Ianya menilai hubungkait diantara sokongan keluarga terhadap penjagaan makanan. Tahap displin yang dimiliki dengan pencapaian pesakit dari segi kawalan penyakit. Diabetes, kesungguhan mereka untuk displin pemakanan.

Soalan – soalan yang direkabentuk pada bahagian ini adalah untuk menilai sokongan keluarga terhadap penjagaan pemakanan serta hubungannya  dengan pesakit diabetes.

         
 3.3 Kaedah Persampelan

           Lima puluh ( 30 )  sampel responden terdiri daripada pesakit dipilih secara  
           rawak dengan memilih pesakit – pesakit yang didionosis Diabetes dan
          mempunyai cirri-ciri sokongan keluarga yang baik.

           Kaedah kedua adalah berbentuk ‘kualitatif’ iaitu perjumpaan dan
           perbualan  secara tidak rasmi dengan respondens bagi mendapatkan
          maklumat dan data yang lebih tepat untuk memperolehi hasil kajian dan
          keputusan yang sempurna dan lebih meyakinkan.
         
         3.4 Alat Kajian

          Alatan kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah borang soal 
         selidik. Borang soal selidik ini akan diedarkan kepada respondens yang

        3.5 Perlaksanaan dan Prosedur Kajian
           
§  Responden terpilih akan diberi taklimat ringkas mengenai tujuan kajian.
§  Temuduga dijalankan dan jawapan responden ditanda sendiri oleh penemuduga.
§  Responden perlu menjawab kesemua soalan yang disediakan tanpa pengecualian.
§  Masa untuk menjawab diberi selama 10 mint.
§  Kajian ini berlangsung selama 2 bulan iaitu pada 1.12.2014 hingga 30.1.2015.


        3.6 Kaedah pengumpulan data dan analisis

§  Statistik data yang diperolehi  akan dianalisa bagi mendapat keputusan
dengan menggunakan perisian Microsoft Excell.

§  Keputusan akan dicetak dalam bentuk graf dan jadual.

    3.7 Kajian Rintis ( Pilot Study )
        Sebelum borang soal selidik diedarkan lima orang jururawat terlatih  telah di 
        pilih   sebagai responden. Tujuan pre test  ini dilakukan adalah untuk
        mengetahui tahap
      
      kefahaman tentang soalan-soalan yang telah dibuat dan kesesuaiannya 
      untu dijadikan soalan yang sebenarnya di borang soal selidik yang asal nanti.


         3.7 Limitasi Kajian          

Sepanjang tempoh kajian, pengkaji telah menghadapi beberapa masalah
 yang berkaitan antaranya:

A)  Responden,
·         Responden tidak memahami sepenuhnya soalan yang diberikan kerana sesetengah responden terdiri daripada golongan yang rendah taraf pendidikan.
·         Responden kurang memberi perhatian semasa sesi penerangan diberikan.
·         Terdapat sesetengah responden mengambil masa terlalu lama untuk menjawab soalan yang diberikan.

B)  Diri Sendiri,
·         Ini merupakan kali pertama pengkaji membuat kajian jadi pengkaji masih lagi kekurangan pengalaman dan pendedahan terhadap kajian ini.

C)  Bahan rujukan,
  • Kebanyakkan bahan rujukan yang ditemui adalah didalam bahasa inggeris , ini memaksa pengkaji menterjemahnya dan menukarkan ke bahasa melayu dan mempersembahkan mengikut kefahaman pengkaji sendiri.
  • Bahan rujukan juga kurang dan susah untuk didapati mengikut tajuk yang telah dipilih  oleh pengkaji.
       d) Kritiria Pesakit
·         Saya perlu memilih pesakit diabetes yang mempunyai ciri-ciri sokongan keluarga yang baik.

Secara keseluruhannya, masalah yang dihadapi ini dapat diatasi dan tidak
menjejaskan kajian yang dijalankan.
4. HASIL DAN KEPUTUSAN KAJIAN

     Pengkaji akan menerangkan tentang hasil dan keputusan daripada data -data yang  
    diperolehi daripada boring - borang soal selidik yang telah diedarkan kepada 30  
    orang responden di dalam bab 4 ini.
            Data - data yang telah diperolehi melalui borang - borang soal selidik itu akan dipersembahkan di dalam bentuk jadual, carta pai dan carta bar seperti di bawah.

    4.1  BAHAGIAN  A
   0.1 Jumlah  pesakit mengikut jantina.
JANTINA
BILANGAN
PERATUSAN ( % )
Lelaki
11
37
Perempuan
19
63
JUMLAH
30
100
Jadual 1

Berpandukan jadual  1 di atas, 11 orang responden iaitu 37% adalah terdiri daripada lelaki dan manakala 19 orang lagi iaitu 63% adalah terdiri daripada perempuan.02. Jumlah pesakit mengikut bangsa

Bangsa
Jumlah pesakit
Peratus ( % )
Melayu
15
50
Cina
10
33
India
3
10
Lain – Lain
2
7
Jumlah
30
100
Jadual 2

.
Berpandukan jadual 2 di atas bilangan bangsa Melayu terdiri daripada 15 orang iaitu 50%, 10 orang bangsa Cina iaitu 33%, 3 orang terdiri daripada India iaitu 10% dan lain-lain 2 orang iaitu 7%.

03. Jumlah pesakit mengikut umur
Peratusan pesakit dari segi umur pula, kebanyakkannya berumur 60 tahun keatas iaitu sebanyak 83 %,  umur 41 – 59 tahun dan 31 – 40 sebanyak  ( 7 % ). Golongan yang berumur kurang 30 tahun sebanyak 3 %.

Umur
Jumlah pesakit
Peratus ( % )
Ø  30
1
3
31- 40
9
30
41-59
2
7
60 tahun ke atas
18
60
Jumlah
30
100
Jadual 3

0.4 Klasifikasi pekerjaan
Majoriti daripada pesakit terdiri daripada yang tidak bekerja iaitu sebanyak 60 %. Golongan yang tidak bekerja ini termasuklah pesara dan suri rumah tangga.
Kakitangan kerajaan  sebanyak 7 %. Pekerja swasta terdiri dari pada 23%. Manakala 10 %   bekerja sendiri. . Golongan yang tidak bekerja ini termasuklah pesara dan suri rumah tangga.

Pekerjaan
Jumlah pesakit
Peratus ( % )
Kakitangan Kerajaan
2
7
Pekerja swasta
7
23
Bekerja sendiri
3
10
Tidak bekerja
18
60
Jumlah
30
100

Jadual 405. Taraf pendidikan pesakit
Taraf pendidikan pesakit dalam populasi yang dikaji menunjukkan ( 40 % ) adalah golongan berpendidikan pendidikan tinggi di kolej / universiti, pendidikan menengah 37%, mendapat pendidikan rendah, 20 manakala  6 % tidak bersekolah.


Taraf Pendidikan
Jumlah pesakit
Peratus ( % )
Tidak bersekolah
0
0
Sekolah Rendah
7
23
Sekolah Menengah
11
37
Kolej / Universiti
12
40
Jumlah
30
100

Jadual 5.
06. Status Perkahwinan
Berdasarkan jadual 6 di atas 3% orang daripada responden berstatus bujang, manakala 67% sudah berkahwin. Manakala 30% lagi berstatus duda dan janda.


Status
Jumlah pesakit
Peratus ( % )
Bujang
1
3
Berkahwin
20
67
Duda/ Janda
9
30
Jumlah
30
100

Jadual 6

07. Pendapatan bulanan pesakit
Dari sudut pendapatan bulanan pula 10 % sahaja yang memperolehi sumber pendapatan melebihi RM 2000 sebulan, 54 % pada kadar RM 1000 – 2000, 30 % berpendapatan RM 500 – 1000 dan 3 % berada dibawah garis kemiskinan.


Pendapatan Bulanan
Jumlah pesakit
Peratus ( % )
< 500
2
6
500 hingga 1000
5
17
1001 hingga 4000
15
50
> 4000
8
27
Jumlah
30
100

Jadual 7

4.2 BAHAGIAN B
08 Jadual 8 di bawah menunjukkan bilangan dan peratusan responden yang pernah di dedahkan ceramah/nasihat  berkenaan pemakanan diabetes oleh anggota kesihatan.

JAWAPAN
BILANGAN
PERATUSAN ( % )
Ya
25
83
   Tidak
5
17
   Jumlah
30
100
Jadual 8
Graf 1


Berpandukan graf 1 di atas 83% daripada responden   iaitu 25 orang daripada respondan  pernah terdedah kepada ceramah diabetes oleh anggota kesihatan.  Manakala hanya 5 orang ,   iaitu 17% tidak pernah terdedah dengan ceramah kesihatan. Ceramah dan nasihat pemakanan diabetes ini termasuklah dari Paramedik dan Pegawai Pemakanan.


9 Jadual 9 di bawah menunjukkan   tempoh responden  mengidap penyakit diabetes, ia ditunjukkan dalam bilangan dan peratusan responden.

TEMPOH
BILANGAN
PERATUSAN ( % )
<1 span="" tahun="">
2
7
2 – 4 tahun
16
53
5 – 9 tahun
8
53
>10tahun
4
13
Jumlah
30
100

JADUAL 9

                                                  

Graf 2Berdasarkan carta bar di atas, 2 orang daripada responden iaitu 7% terdidiri daripada linkungan  umur kurang daripada 1 tahun, 2 orang iaitu 7% menghidap  telah menghidap diabetes. Manakala dalam tempoh  2 - 4tahun,8orang iaitu 27%.  Dalam tempoh 5-9 tahun  16 orang iaitu 53% dan lebih 10 tahun 4 orang iaitu 13%.


Soalan 10 hingga 13
Jadual 10 di bawah menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengenai displin diet


BILANGAN
YA
BILANGAN
TIDAK 
JUM
PERATUS
     YA (%)
PERATUS             TIDAK  (%)
JUM
Pegambilan air berkarbonat / (3in1)
4
26
30
13
87
100
Makanan lemak dan bersantan
10
20
30
33
67
100
Makanan tinggi karbohidrat
10
20
30
33
67
100
Jus buah-buahan
10
20
30
33
67
100

JADUAL 10
Graf 3

Berdasarkan gambaran melalui graf  4 di atas,
Bilangan yang mengambil air berkarbonat dan minuman 3 in 1 ialah seramai 4 orang,  13% sahaja. Manakala yang memilih jawapan tidak lebih ramai iaitu 26 orang sebanyak 87%. Minuman berkarbonat ni termasuk minuman tenaga seperti red bull, livita dan 100 plus.
Bilangan yang mengambil makanan berlemak dan santan ialah 18 orang (60%). Manakala yang menjawab tidak lebih sikit jumlahnya iaitu 12 orang iaitu sebanyak 40%.
Bilangan yang mengambil tinggi karbohidrat juga ramai iaitu 20 orang sebanyak 67% dan yang menjawab tidak cuma 10 orang sebanyak 33%. Makanan tinggi karbohidrat termasuklah nasi, dan makanan berkanji seperti kanji
Bilangan yang gemar megambil jus buahan juga seramai 8 orang sahaja sebanyak 27% dan yang menjawab tidak 22 orang sebanyak 73%.
Soalan 14 hingga 15
Jadual 11 di bawah menunjukkan bilangan dan peratusan responden mengenai kepatuhan diet.


BILANGAN
YA
BILANGAN
TIDAK 
JUM
PERATUS
     YA (%)
PERATUS             TIDAK  (%)
JUM
Fast food)
4
26
30
13
87
100
Sayuran
27
3
30
90
10
100
JADUAL 11
Graf 4

Berdasarkan gambaran melalui graf  4 di atas,
Bilangan yang mengambil fast food ialah seramai 4 orang,  13% sahaja. Manakala yang memilih jawapan tidak lebih ramai iaitu 26 orang sebanyak 87%. Makanan segera ini termasuk burger, ayam goreng, pizza dan kentang goreng.
Bilangan yang mengambil sayuran ialah 27 orang dan hanya 3 orang mengatakan tidak iaitu sebanyak 10% dan ya 90%.
16. Jadual 12 di bawah menunjukkan bilangan dan peratusan sokongan keluarga terhadap
     penjagaan pemakanan kepada pesakit diabetes.
Jawapan
BILANGAN
PERATUSAN ( % )
Ya
24
80%
Tidak
3
10%
              Lain-lain            
3
10%
Jumlah
30
100
                                                                      Jadual 12
Bilangan yang menyatakan ya  seramai 24 orang sebanyak 80% dan yang menyatakan tidak seramai 3 orang  iaitu 10%. Namun pesakit yang menyatakan jawapan  tidak mereka menyatakan mereka sendiri mempunyai  kesedaran  akan kepentingan  mengawal diabetes. Maka mereka sentiasa patuh akan pemakanan diabetes.Graf 5


17  Bentuk  nasihat/ pendidikan kesihatan yang di terima oleh pesakit diabetes yang membantu dalam sokongan keluarga.
Dalam soalan ini pesakit boleh tanda melebihi satu jawapan.

Jadual 13

Jumlah pesakit  
Jumlah
Peratus ( % )  
Peratus
Sokongan
Keluarga
         Ya
28
30
93
100Jumlah pesakit  
Jumlah
Peratus ( % )  
Peratus
Web  Kesihatan
         Ya
10
30
33
100
Jumlah pesakit  
Jumlah
Peratus ( % )  
Peratus
Ceramah/Nasihat Kesihatan
         Ya
27
30
90
100
Jumlah pesakit  
Jumlah
Peratus ( % )  
Peratus
Lain-lain         
         Ya
2
30
7
100

Bilangan pesakit yang melibatkan sokongan keluarga ialah 93%, Laman web kesihatan 33%, ceramah kesihatan  oleh anggota kesihatan 90%, Lain-lain 7%. Lain-lain seperti yang dinyakan ialah mereka mendapat khidmat nasihat  dari rakan-rakan, jiran tertangga yang menghidap diabetes, risalah serta artikel  kesihatan dari majalah  kesihatan.
 Graf 7
 18. Kepentingan ahli keluarga terlibat dalam nasihat/ceramah kesihatan .
     
Jawapan
BILANGAN
PERATUSAN ( % )
Ya
27
90%
Tidak
3
10%
Jumlah
30
100
                                                  Jadual 14
      Bilangan yang menyatakan ya  seramai 27 orang sebanyak 90% dan yang menyatakan tidak seramai 3 orang  iaitu 10%. Namun pesakit yang menyatakan jawapan  tidak mereka menyatakan mereka sendiri mempunyai  kesedaran  akan kepentingan  mengawal diabetes. Maka mereka sentiasa patuh akan pemakanan diabetes.


Graf 819 dan 20. Halangan terhadap pesakit dalam penjagaan makanan diabetes.
     

BILANGAN
YA
BILANGAN
TIDAK 
JUM
PERATUS
     YA (%)
PERATUS             TIDAK  (%)
JUM
Penyediaan makanan
24
6
30
80
20
100
Kesibukan
20
10
30
67
33%
100
Jadual 15


Graf 9
21. Jumlah pesakit yang mendapat komplikasi diabetes
Data yang dikumpulkan menunjukkan 25 responden ( 83 % ) telah ada komplikasi diabetes dan 16 responden lagi ( 5 % ) tidak mempunyai apa – apa komplikasi.
                                                                
Jadual 16
Komplikasi diabetes
Jumlah pesakit
Peratus ( % )
Ya
8
27
Tiada
22
73
Jumlah
30
100


Graf 10

22. Jenis – jenis komplikasi yang dihidapi pesakit
Daripada 30 responden yang mendapat komplikasi  43 % darinya adalah Diabetic  Nephropathy , 40 % Diabetic Retinopathy, 37 % Diabetic foot ulser,  7 % amputasi dan 7% lain-lain seperti Chronic Heart Disease ( CHD ) dan  Cerebro Vascular Disease  . Dalam soalan ini pesakit boleh tanda melebihi satu jawapan.

Jadual 17

Jumlah pesakit  
Jumlah
Peratus ( % )  
Peratus
Komplikasi Buah Pinggang
         Ya
13
30
43
100Jumlah pesakit  
Jumlah
Peratus ( % )  
Peratus
Komplikasi Mata
         Ya
12
30
40
100
Jumlah pesakit  
Jumlah
Peratus ( % )  
Peratus
Luka lambat Sembuh
         Ya
11
30
37
100
Jumlah pesakit  
Jumlah
Peratus ( % )  
Peratus
Amputasi     
         Ya
2
30
7
100Jumlah pesakit  
Jumlah
Peratus ( % )  
Peratus
Lain-lain
         Ya
2
30
7
100


 Graf 1123. Berapakah bacaan HBA1c anda yang terkini?

    
    

Bacaan
Jumlah pesakit
Peratus ( % )
< 6.5 %
25
83
>6.5%
5
17
Jumlah
30
100


Data yang dikumpulkan menunjukkan 25 responden ( 83 % ) HBA1c mereka <6 .5="" manakala="" span="" style="mso-spacerun: yes;">  5 responden lagi ( 17 % ) bacaan HbA1c mereka > 6.5%

BAB 5 : PERBINCANGAN HASIL KAJIAN

            Pengawalan diet merupakan antara  langkah dalam rawatan tanpa ubat bagi pesakit diabetes. Kepatuhan dan  displin  diet memerlukan sokongan serta penglibatan yang berterusan dari keluarga. Justeru pentingnya keluarga pesakit di dedahan tentang nasihat dan ceramah pemakanan diabetes.

Kajian tentang sokongan keluarga terhadap penjagaan pemakanan serta hubungannya dengan pesakit diabetes mempunyai pertalian secara langsung terhadap kawalan diabetes dan komplikasi

Sokongan dalam pengawalan diet  pesakit dipengaruhi oleh beberapa faktor demografik seperti jantina,bangsa, umur, taraf pendidikan, pekerjaan, status perkahwinan, dan jumlah pendapatan.
                    
Dari segi jantina perempuan menunjukkan peratus  yang lebih tinggi dari lelaki. Di lihat dari segi populasi obesiti di Malaysia menurut   Lai (2008) masalah obesiti di kalangan wanita dewasa mencapai hampir dua kali ganda berbanding kaum lelaki iaitu 17.4% berbanding dengan 10.0% daripada lelaki.

Bagi soalan yang berkaitan dengan bangsa, mengikut data bangsa Melayu adalah majoriti iaitu 50% daripada responden dan ia mewakili 15 orang, bangsa Cina adalah sebanyak 33% iaitu 10 orang, bangsa India ialah 10 % iaitu 3 orang, manalaka bangsa - bangsa lain seperti siam mencatatkan 7 % dan ia bersamaan dengan 2 orang. Kaum Melayu merupakan bilangan yang paling ramai mendapat penyakit diabetes berbanding kaum Cina dan India. Ini mungkin disebabkan penduduk di kawasan kajian majoritinya adalah berbangsa Melayu.
Sementara itu bagi soalan   tentang lingkungan umur responden, diidapati bilangan  responden yang berumur kurang daripada 30 tahun adalah sebanyak 1 orang iaitu 3%, 9 orang iaitu 30% berumur 31 hingga 40 tahun, 2 orang iaitu 7% berumur 41 hingga 59 tahun dan selebihnya 18 orang lagi iaitu 60% berumur lebih daripada 60 tahun. Responden yang berumur lebih 60 tahun mencatatkan jumlah yang tertinggi sekali ini adalah disebabkan pada umur ini mereka kurang menitik beratkan pemakanan yang sihat.

Mengenai faktor pekerjaan pula iaitu berkaitan dengan pekerjaan responden didapati daripada sebanyak 7% daripada responden iaitu 2 orang adalah kakitangan kerajaan, 7% iaitu 2 orang adalah kakitangan swasta, 23% iaitu 7 orang bekerja sendiri dan 63% lagi tidak bekerja iaitu 19 orang. Daripada 19 orang yang tidak bekerja ini 15 orang merupakan pesara kerajaan.Hal ini kerana responden terdiri daripada kalangan umur 60 tahun keatas. Menurut  Plan Strategik  Kkm 2011-2015  Malaysia turut mengalami peningkatan masalah kesihatan berkaitan cara hidup, pemakanan dan persekitaran
seperti penyakit kardiovaskular, kanser, kencing manis, darah tinggi dan lain-lain
Jelaslah disini faktor ekonomi sangat berkait rapat dengan pekerjaan.

Bagi soalan tentang taraf pendidikan pula didapati, 7 orang bersekolah rendah, 11 orang bersekolah menengah dan 12 orang lagi bertaraf pendidikan institut pengajian tinggi awam dan swasta. Tiada responden yang tidak bersekolah. Kajian ini jelas menunjukkan pesakit terdiri daripada yang mempunyai tahap pendidikan yang baik dan tahap pengetahuan mereka tentang diabetes juga baik.
Jika dilihat statistik mengikut status perkahwinan, didapati seorang daripada responden berstatus bujang iaitu 3%, 20 orang iaitu 67% berstatus berkahwin, manakala 9 orang iaitu 30% lagi berstatus duda ataupun janda.

Mengenai pendapatan bulanan pula didapati 2 orang memperolehi pendapatan kurang daripada RM1000 iaitu 6%, 5 orang memperolehi RM1001 hingga RM2001 iaitu 17%, 15 orang memperolehi RM2001 hingga RM4001 iaitu, manakala selebihnya 8 orang lagi memperolehi pendapatan lebih daripada RM4001. Melalui fakta ini bolehlah diandaikan yang ekonomi juga memberi impak yang besar kepada cara hidup dan amalan pemakanan pesakit. Pesakit juga mempunyai kuasa beli yang lebih serta mampu mencari maklumat seperti membeli bahan bacaan dan sebagainya. Seandainya mereka mempunyai kefahaman dan kesedaran yang tinggi betapa bahayanya diabetes tidak terkawal maka ianya mampu untuk mengurangkan kadar komplikasi diabetes.

Ceramah dan pendidikan kesihatan adalah faktor penting yang mempengaruhi pengetahuan , kesedaran, sikap dan amalan pesakit dalam penjagaan diabetes. Pesakit tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada kakitangan kesihatan, mereka perlu ada ilmu pengetahuan agar matlamat untuk melahirkan pesakit yang boleh melaksanakan penjagaan kendiri ( self managed care ) tercapai.

Analisa kajian menggambarkan pendidikan kesihatan yang diberikan mencapai tahap yang mengkagumkan apabila 83% pesakit diberi pendidikan kesihatan mengenai pemakanan, manakala selebihnya 17 %.
Kesungguhan dan komitmen kakitangan tidak dipersoalkan kerana dari segi peratusan pendidikan kesihatan yang diberikan amat memberangsangkan.
Persoalannya disini adakah maklumat yang diberikan berkesan ataupun tidak ?. Sejauh mana penerimaan dan pemahaman pesakit  ?. Pengetahuan dan sikap pesakit juga boleh di nilai melalui kepatuhan mereka terhadap  pelan rawatan. Keluarga juga memainkan peranan yang penting dalam sokongan kepada pesakit.

Tidak dinafikan tempoh masa yang lama turut memberi kesan komplikasi. Keadaan ini bertambah teruk bilamana dalam tempoh yang lama itu tidak ada perubahan sikap dan amalan penjagaan yang intensif. Soalan berkaitan dengan tempoh yang disedari mengidap penyakit diabetes ini, didapati 2 orang daripada responden iaitu 7% mengetahuinya kurang daripada 1 tahun, 16 orang iaitu 53% mengetahuinya dalam tempoh 2 - 4 tahun, manakala 8 orang responden lagi iaitu 27% mengetahuinya dalam tempoh 5 - 9 tahun. Manakala selebihnya 4 orang seramai 13%.  

Mengenai soalan tentang kepatuhan diet seharian. Bagi pegambilan air berkarbonat atau minuman tenaga hanya 4 orang iaitu 13% menyatakan ya. Manakala 26 orang iaitu 87%  tidak megambilnya.
Untuk pegambilan lemak dan bersantan   10 orang iaitu 33% menyatakan ya. Manakala bilangan yang menyatakan tidak seramai 20 orang iaitu 67%.
Untuk pegambilan makanan tinggi karbohidrat dan jus buahan masing-masing menunjukkan peratus yang sama untuk jawapan tidak iaitu 20 orang manakala yang tidak 10 orang.Begitu juga bila di tanya mengenai pegambilan fast food hanya 4 orang yang menyatakan ya dan 26 orang menyatakan tidak gemar. Namun 27 orang  gemar mengambi sayuran sebagai sajian harian.  Hal ini disebabkan pesakit sudah di dedahkan cara pemakanan diabetes yang betul. Menurut laman web myhealth.gov.my kekurangan pengambilan serat di dalam pengambilan makanan adalah antara faktor yang meningkatkan risiko penyakit.
Bilangan dan peratusan sokongan kelurga terhadap penjagaan pemakanan yang menjawab ya ialah 80% dan yang menjawab tidak hanya 10%. Selebihnya 10% menyatakan tidak mendapat sokongan dari keluarga namun mereka mempunyai kesedaran sendiri untuk mendisplinkan mereka setiap kali makan.
Penyediaan makanan yang sihat aamat penting bagi pesakit diabetes. Pesakit mendakwa ahli keluarga turut memahami displin diet yang perlu mereka patuhi. Lebih 80% pesakit mendakwa anak-anak mereka juga turut menyediakan makanan yang sihat dalam diet seharian.

Dari sudut usaha dan inisiatif pesakit untuk membantu dalam mengawal diabetes. Kajian menunjukkan sokongan dari keluarga menunjukan peratus yang tertinggi iaitu 93%. Mencari maklumat dari laman web kesihatan pula 33 % menyatakan pernah membaca bahan bacaan  perihal diabetes. Ceramah kesihatan 90%.  Dan lain-lain 7%.
Pesakit juga amat bersetuju bahawa nasihat kesihatan perlu melibatkan ahli keluarga kerana bukan sahaja baik untuk menambahkan pengetahuan tetapi membantu mengurangkan godaan dan untuk mencapai kepatuhan.

Namun begitu terdapat beberapa halangan dalam kepatuhan diet. Lebih  25 orang menyatakan  pernah skip waktu makan dan 20 orang mengaku ini di sebabkan kesibukan rutin harian. Ada di antara mereka juga terpaksa menahan lapar kerana terlalu sibuk menjaga cucu. Maka apabila tiba waktu makan mereka akan makan dengan banyak.

Dari sudut komplikasi pula  menunjukkan hanya 27% pesakit mengalami komplikasi diabetes. Diantara komplikasi yang prevalen adalah 40 % Retinopathy, 37 %Neuropathy,
 43 % Renal Failure yang memerlukan dialysis, 7 %  Leg amputation, 7 % Stroke,  Myocardial Infarction.
Pengetahuan dan sikap pesakit juga boleh di nilai melalui kepatuhan mereka terhadap  pelan rawatan. Sesungguhnya kepatuhan terhadap rawatan tidak boleh dinilai dengan sikap dan pengakuan pesakit sahaja. Penilaiaan sebenar adalah tertakluk kepada permonitoran parameter pesakit seperti ujian darah biokimia. Kajian ini jelas membuktikan sokongan dan penglibatan keluarga banyak membantu dalam kapatuhan diet pesakit.
Hipothesis saya menyatakan sokongan keluarga membantu pesakit mencapai hidup yang lebih berkualiti. Jika dilihat dari segi kawalan HbA1c  83 % mempunya bacaan yang normal. Populasi kajian mempunyai diabetes yang terkawal.
.

Kepatuhan diet memerlukan perjuagan yang jitu dari semua pihak ini termasuklah ahli keluarga sendiri. Apabila ahli keluarga di lengkapi ilmu mengenai diet yang sihat secara tidak langsung akan meningkatkan kesihatan dan kualiti hidup.
         
BAB 6 : RUMUSAN

         
Di akhir kajian ini dapatlah dirumuskan dan disimpulkan bahawa  ada hubungan antara sokongan keluarga dengan penjagaan pemakanan, kepatuhan terhadap displin diet dan penglibatan keluarga dalam khitmat nasihat .
Selain itu, ceramah / nasihat tentang diabetes juga amat penting ini kerana melalui ceramah / nasihat yang diadakan para pesakit dapat membuat perubahan diri jika perlu. Ceramah ini termasuklah tentang pemakanan, senaman, penjagaan berat badan. Penglibatan keluarga memainkan peranan yang penting terutama dalam penyediaan makanan.
Dengan adanya kefahaman dan pengetahuan tentang penyakit ini, persepsi ataupun pandangan para pesakit akan  berubah dan sekali gus ia akan dapat menjamin seterusnya meningkatkan lagi taraf Kesihatan khususnya bagi pesakit diabetes. Secara keseluruhan setelah kesemua hasil kajian dianalisa dengan teliti dengan menyeluruh, boleh dikatakan bahawa kesuluruhan objektif telah tercapai. Bagi memastikan objektif ini dapat dimantapkan lagi cadangan -  cadangan akan dikemukakan.
Penglibatan atau sokongan keluarga memainkan peranan yang positif  dalam menentukan jumlah tenaga yang di ambil dalam diet seharian. Setiap kali menyediakan hidangan keperluan setiap ahli keluarga mestilah di ambil kira. Ambil kira juga keperluan ahli keluarga yang kurang sihat atau yang memerlukan penjagaan dan pengawalan makanan. (www.infosihat.gov.my). Pesakit diabetes di galakkan memilih makanan yang tinggi dengan serat, rendah karbohidrat, dan mengambil jumlah kalori yang di sarankan oleh pegawai pemakanan. Di sini kita dapat lihat keluarga itu sendiri dapat membantu dari segi penyediaan makanan dan minuman untuk pesakit diabetes. (Tricia A Miller and M Robin DiMatteo,2013).  Increases in adherence can result in patients who are more confident in self-care behaviors, and thus have better overall outcomes. Penglibatan  yang sihat antara pesakit dan keluarga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fizikal dan mental. Pertalian ini perlu terus konsisten agar melahirkan produktiviti dan kreativiti dalam menesplotasi potensi diri sepenuhnya. Kesimpulannya dari penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara pesakit diabetes dan  sokongan serta penglibatan dari keluarga.         

           
7.1 CADANGAN
 Sokongan keluarga juga menjadi faktor yang penting serta mempengaruhi kepatuhan.
Diharapkan anggota keluarga mampu untuk meningkatkan penglibatan
terhadap program diet yang. Kajian ini  telah menunjukkan bahwa jika kerjasama anggota keluarga sudah terjalin, displin  terhadap program-program terapi diet akan lebih berkesan
Program diet yang dilaksanakan akan lebih berhasil jika anggota keluarga dan pesakit melakukan modifikasi tingkahlaku  dengan cara sederhana di dalam rumah seperti:
a.  Pengurusan diri (self - management)
Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain pesakit  dianjurkan untuk mencatat waktu,
ukuran dan jenis makanan yang dikonsumsi.
b. Peringatan
Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan jadual makan yang teratur. Memberikan semangat untuk menghabiskan makanan dengan kalori yang di hadkan.
c. Motivasi
Contohnya  dengan  memberikan hadiah yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap program diet.
d.  Pengawalan
Contohnya  dengan berbincang dengan anggota keluarga tentang masalah berhubungan dengan kepatuhan diet.
Selain daripada itu bagi mewujudkan kefahaman dari akar ummbi. Antara langkah yang boleh di lakukan ialah :
a.    Mewujudkan kefahaman dan kesedaran orang ramai diperingkat akar umbi lagi dengan menjadikan amalan cara hidup sihat  dan pencegahan penyakit sebagai salah satu mata pelajaran kesihatan dalam sukatan pembelajaran di sekolah.

b.    Mewujudkan Pusat Sumber Diabetes di  hospital. Pusat sumber memainkan peranan utama sebagai pusat maklumat . Di sini   aktiviti pendidikan kesihatan boleh disusun secara sistematik dan ‘centralised’ dimana aktiviti pendidikan kesihatan menjadi ‘ core business’ . Pesakit diberi tunjuk ajar melalui kaunseling individu atau berkumpulan dengan menggunakan modul – modul pendidikan diabetes. Pusat ini juga boleh menjadi tempat untuk latihan anggota kesihatan dan tempat  syarahan mengenai diabetes CME dan sebagai pusat penyebaran maklumat

c.    Menggalakkan penyertaan  Badan NGO, dan syarikat pengeluar farmaseutikal dalam penjagaan diabetes ( termasuk pendidikan kesihatan ). Penyertaan mereka dapat mengurangkan kos serta boleh meningkatkan kualiti penjagaan serta membantu dalam penyelidikan berkaitan diabetes.

d.    Menggalakkan dan meningkatkan penyebaran maklumat melalui media cetak dan elektronik seperti mengadakan ruang / kolum dalam surat khabar harian mengenai penjagaan diabetes, mengadakan kempen, forum dan diskusi di radio dan televisyen. Maklumat yang boleh didapati secara percuma atau dengan kos yang murah boleh menyuntik kesedaran orang ramai terhadap diabetes.

e.    Meningkatkan kerjasama dalam perkhidmatan seperti kerjasama pelbagai disiplin ( multidisciplinary ) dan kepakaran di Jabatan Kesihatan  seperti Klinik kesihatan, poliklinik, hospital dan sebagainya. Mengeratkan hubungan dengan klinik dan hospital swasta khususnya dalam promosi dan pendidikan kesihatan seperti menganjurkan ‘Continious Medical Education’ dan sebagainya.

f.     Meningkatkan kualiti penjagaan diabetes di klinik kesihatan, poliklinik dan hospital kerajaan seperti menyediakan fasiliti atau kemudahan kesihatan yang selesa , mesra pengguna, persekitaran yang kondusif , rawatan yang intensif dan komprehensif kepada pelanggan bagi meningkatkan keyakinan dan kepatuhan pesakit.

g.    Meningkatkan bilangan Pegawai Perubatan dan Pakar Kesihatan Keluarga ( Family Medcine Speecialist ) di klinik kesihatan untuk meningkatkan kualiti rawatan kes – kes diabetes yang menghadapi komplikasi.

h.    Menambah bilangan paramedik  khususnya Jururawat dan Pembantu Kesihatan yang terlatih dan mempunyai kemahiran khusus mengenai diabetes bagi meningkatkan kualiti penjagaan dan juga meningkatkan penyertaan pesakit dalam penjagaan kesihatan kendiri ( self managed care ). Paramedik memainkan peranan penting dan utama dalam pendidikan kesihatan khususnya di peringkat jagaan prima.

i.      Meningkatkan Kajian Kepastian Kualiti ( Quality Assurance Programme ) sekurang – kurangnya 2 hingga 3 kali setahun bagi meningkatkan pengurusan diabetes menjadi ‘ Model of Good Care’ . Kajian yang lebih kerap dapat memberi maklumat pemantauaan diabetes dan komplikasi supaya masalah penjagaan diabetes boleh dikenalpasti dan strategi penambahbaikan boleh dilaksanakan

j.      Mengamalkan Garispanduan Praktis Klinikal ( Clinical Practice Guidline ) yang seragam  dikalangan pengamal perubatan yang selaras dengan ‘Dasar Diabetes Kebangsaan’ untuk mengelakkan salah faham dan kekeliruan pesakit  mengenai sasaran kawalan diabetes.

k.     Menyarankan pihak kerajaan  memberi insentif kepada pesakit diabetes seperti memberi rebet dalam taksiran cukai tahunan kerana membeli peralatan perubatan seperti glukometer dan strip. Langkah Ini boleh menggalakkan penyertaan pesakit dalam penjagaan kesihatan kendiri seterusnya mengurangkan kadar komplikasi diabetes. Ianya juga sebagai penghargaan kepada pesakit dan mengurangkan bebanan mereka.


SENARAI RUJUKAN

 1. Hinchliff, S. ( 1996 ) ‘’Dictionary of Nursing’’, 7th Ed, Churchill Livingstone, London.
 2. Khairuddin Yusuf ( 2001 ). “ The ABC’s Of Community Participation in Primary Health ”.. Penerbit Fajar Bakti, Kuala Lumpur.

 1. Khalid Abdul Kadir ( 1997 ). “ Self Assessment And Examination In Endocrinology And Diabetis ”. DBP. Kuala Lumpur.

 1. Matha Hope Mc Cool, Sandra Wooruff, ( 1999 ). ‘’My Doctor Say I Have a Little Diabetes’’ . Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi.

 1. Ruzita Abd Talib, ( 2000 ). ‘’Pemakanan  Untuk Pesakit Diabetes’’,           Perpustakaan Negara Malaysia.

 1. Scriver CR, Beaudet AL, SLY WS dan Valle D, ( 1995 ). “The Metabolic Basic of Inheritaged Disease”,  Penerbit Fajar Bakti, Kuala Lumpur.

 1. Sulaiman Alauddin Dr. ( 1998 ). “ Diabetis Retinopati Dan Kesannya ”. DBP. Kuala Lumpur. 1. Wainwright, P.; Furgeson, R.& Martin, R. ( 1999 ). ‘’Kamus Jururawat’’, Penerbit Fajar Bakti, Shah Alam, Selangor.

 1. http : // web.idirect.com/discover/.


 1. http : // www.hukm.ukm.my/prokes/diabetes/diabetes.html. 
 
BORANG CADANGAN HEALTH SYSTEM RESEARCH

Nama Pelatih : 

No K/P
Tajuk Penyelidikan     :  Sokongan keluarga terhadap penjagaan pemakanan serta hubungannya dengan       pesakit diabetes.
                                                                                                                                                          
Huraian Ringkas     : Menurut kajian Persatuan Diabetes  Malaysia pada tahun 2013 jumlah pesakit diabetes  di Malaysia semakin meningkat. Peningkatan ini sebanyak 15 peratus setiap tahun.Dari jumlah ini ia membabitkan individu yang berumur 18 hingga 35 tahun. Kawalan glisemik berkait rapat dengan diet yang seimbang, rutin harian dan gaya hidup.Displin diet yang seimbang berkait rapat dengan faktor seperti pendidikan serta sokongan sosial dari keluarga. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sokongan keluarga terhadap penjagaan pemakanan benar-benar mempengaruhi pesakit diabetes.

Skop Kajian    :  Kajian  ini tertumpu kepada pesakit diabetes yang menerima rawatan di Wad I1, Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar, Kedah. Seramai 30 sampel dipilih untuk soal selidik.
                                                                   
Objektif Kajian            :
Objektif Am                 :  Mengkaji sokongan keluarga terhadap penjagaan pemakanan pesakit diabetes.
                                     
Objektif Khusus :1. Mengenalpasti faktor penyumbang kepada  sokongan keluarga terhadap penjagaan pemakanan.
                               2.  Mengenalpasti faktor pengetahuan  terhadap barrier penjagaan pemakanan.
                                     
Metodologi Kajian : Kajian menggunakan kaedah Quantitative Descriptive Study. Kajian ini dilakukan ke atas 30 sampel di wad I1, Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar, Kedah. Soalan akan diedarkan menggunakan kaedah questionaire. Data-data akan dikumpul dari minggu kedua september 2014 hingga  minggu keempat Januari 2015. Data akan dikaji menggunakan perisian Microsoft Office Excel 2007.
Jadual Perlaksanaan  :                               Seperti di lampiran
Disokong oleh,
            Penyelia    :
            Tarikh        :
Tandatangan Pelatih  :

Kelulusan Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Penilaian & Kualiti :


Ulasan    :    Lulus  /  Tidak Diluluskan
Nama      :
Jawatan  :KAJIAN SOKONGAN KELUARGA TERHADAP PENJAGAAN PEMAKANAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PESAKIT DIABETES
Soal selidik ini dijalankan melalui temuramah oleh anggota kesihatan terlatih yang mengendalikan Klinik Diabetes. Penemuduga perlu menyoal dan menjelaskan maksud soalan supaya pelanggan boleh menjawab soalan dengan tepat. Kesemua soalan perlu dijawab. Tandakan (  Ö) dikotak yang berkenaan.
Nombor siri : ________________
Tarikh : _____________________                                                                                               


1)    Jantina                           

i.                     Lelaki               (           )                                            ii.  Perempuan          (         )2)    Bangsa

                                 i.            Melayu               (           )                              iii. India                         (           )                                           

                               ii.            China                  (           )                              iv. Lain-lain                   (           )       


3)    Umur

                                       i.            Bawah 30 tahun     (           )                    
                         
                                     ii.            31-40 tahun            (           )

                                    iii.            41-59 tahun            (          ) 

                                   iv.            60 tahun ke atas    (         )


4)    Pekerjaan
                                           i.            Kakitangan kerajaan            (        )             ii. Kakitangan Swasta
                                            
                                        iii.            Bekerja Sendiri                      (         )            iv.  Tidak Bekerja                               (        )
5)    Taraf  Pendidikan

                                           i.            Tidak Bersekolah             (         )                     iii. Sekolah Menengah                       (       )                          


                                          ii.            Sekolah Rendah               (        )                      iv. Kolej/ Universiti                             (        )

6)    Status Perkahwinan

                                                    i.            Bujang                          (        )                         iii. Duda/Janda                                  (        )

                                                   ii.            Berkahwin                  (        )                                7)       Jumlah pendapatan isi rumah (RM/ bulan)

i.                     Kurang  500           (          )                               iii. 1001 – 4000                          (         )

ii.                   500 – 1000             (          )                               iV. Lebih  4000                           (         )
       
BAHAGIAN B
 


    8 ) Pendedahan pendidikan kesihatan tentang pemakanan sihat ?
                        Ya                 (         )
                         Tidak                    (          )  


     9)   Bagaimanakah  anda mengawal pemakanan  agar memperolehi  bacaan
          glukos  yang baik ?  Sila nyatakan
         __________________________________________________________                                                                                                              
                                                                                                      YA                 TIDAK10) Adakah anda gemar mengambil minuman segera seperti
    teh  dan kopi (3 in 1) ,minuman   berkarbonat dan 
    minuman tenaga?11)Adakah anda gemar mengambil makanan berlemak dan
      bersantan .

12) Adakah anda gemar megambil karbohidrat seperti nasi
     dalam jumlah yang banyak?13)  Adakah anda gemar mengambil makanan fast food dan
      frozen seperi kentang goreng dan  nugget goreng .

14 )Adakah anda gemar megambil makanan tinggi serat
     seperti seperti oat, capati, roti mil penuh (wholemeal)
    atau  produk-produk yang telah ditingkatkan kuantiti   

    
15) Adakah ahli keluarga anda meberikan sokongan dalam pemilihan makanan sihat?
      Sila nyatakan __________________________________________________________                                        
16)   Adakah anda bersetuju pendidikan  kesihatan perlu di hadiri oleh pesakit dan
         ahli  keluarga ?
                            Ya                 (         )
                            Tidak            (          )
17) Tempoh menghidap penyakit diabetes
                                       I.            Kurang satu tahun              (         )

                      II         1- 4 tahun                         (            )
                   
                  III       5-9   tahun                            (           )

                                  IV )  Lebih 10 tahun               (           )18)  Adakah di sebabkan pekerjaan (rutin harian) anda yang terlalu sibuk menyebabkan
       anda tidak menjaga waktu makan ?

               Ya                 (         )
               Tidak            (          )akan bersambung........................................


    


nak komen, pun boleh